Ova Pravila privatnosti izrađena su u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, te se odnosi na prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka korisnika web portala DriverSite (dalje u tekstu: Portal).

PRIMJENA

Ova Pravila privatnosti odnose se na web portal DriverSite, pružanje njegovih usluga, te na sigurnost i zaštitu osobnih podataka korisnika Portala koji se prikupljaju i obrađuju tijekom pružanja usluga i izvršenja ugovora.

POJMOVI

Osobni podatak: Bilo koji podatak koji se odnosi na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

Ispitanik: Svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

Obrada: Bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

Voditelj obrade osobnih podataka: Svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

Izvršitelj obrade osobnih podataka: Fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Primatelj: Fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

Treća strana: Fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

Privola ispitanika: Svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo osobne podatke korisnika Portala koje je potrebno unijeti prilikom registracije i otvaranja korisničkog profila, a koji su nužni kako bi korisnici mogli koristiti usluge Portala.

Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su: ime, prezime, datum rođenja, adresa, kontakt e-mail adresa, kontakt broj telefona. Svaki korisnik može naknadno i samostalno po svojoj volji unositi podatke koji se odnose na njegovo obrazovanje, stručnu spremu, radno iskustvo, te ostale podatke i dokumente koje koristi u svom korisničkom profilu i/ili prilikom prijava na radna mjesta.

Svi podaci koje korisnik unosi i ostavlja u svom korisničkom profilu na web portalu DriverSite zaštićeni su lozinkom koju je korisnik postavio prilikom otvaranja korisničkog profila.

Također, prikupljamo podatke tijekom komunikacije s korisnicima koji su se javili za pomoć ili prigovor putem e-mail adrese ili telefona.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Načini na koje web portal DriverSite prikuplja podatke su sljedeći:

– podaci koje korisnik upisuje prilikom registracije

– podaci koje korisnik upisuje prilikom popunjavanja korisničkog profila

– podaci koje korisnik ostavlja prilikom kontaktiranja korisničke službe ili drugih kontakt e-mail adresa navedenih na Portalu

– podaci koje korisnik dobrovoljno ostavlja prilikom prijava na radna mjesta i ispunjavanja upitnika na Portalu

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke Portal obrađuje radi sklapanja odnosno izvršenja ugovora i pružanja usluga, kao što su objave oglasa poslodavaca za otvorena radna mjesta, pohranjivanje životopisa i drugih podataka korisnika u bazi profila, radi njihove dostupnosti, a sukladno postavkama i uvjetima usluge koju je korisnik Portala odabrao.

Osobne podatke možemo obrađivati uz izričitu privolu svakog korisnika i radi svrhe na koju se takva privola odnosi.

Osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja zakonskih obveza ili ako postoji legitiman interes za takvo prikupljanje i obradu.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje smo prikupili čuvamo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja – sklapanje odnosno izvršenje ugovora i pružanje naših usluga. Nakon ostvarenja svrhe prikupljanja, nećemo obrađivati osobne podatke, osim ako je to naša zakonska obveza, ako je to potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili za to postoji legitiman interes Portala.

PRIJENOS I USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci korisnika Portala mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Portal provodi marketinške aktivnosti kao što su slanje newslettera, promidžbenih poruka i obavijesti o uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada postoji legitiman interes Portala ili kada postoji izričita privola korisnika Portala za takve vrste aktivnosti. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju privole korisnika, korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Web portal DriverSite prikuplja podatke korištenjem kolačića i sličnih tehnologija. Više informacija o kolačićima koji se koriste možete pronaći na Portalu.

POVEZNICE NA WEB STRANICE I SERVISE

Sadržaj koji web portal DriverSite objavljuje može povremeno sadržavati poveznice na web stranice i servise trećih strana (društvene mreže, blogovi, vanjske e-mail adrese i sl.). Pravila privatnosti koja se odnose na web portal DriverSite ne odnose se na takve vanjske servise.

PRAVA KORISNIKA

Svaki korisnik web portala DriverSite ima pravo na:

– informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste,

– pristup osobnim podacima: korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u svom korisničkom profilu,

– pravo na ispravak: korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u svom korisničkom profilu,

– pravo na brisanje: korisnik u svakom trenutku može izbrisati vlastiti profil s Portala, ili može zatražiti brisanje svog korisničkog profila i osobnih podataka iz baza korisnika,

– pravo na ograničavanje obrade: korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu,

– pravo na prigovor: korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na obradu njegovih osobnih podataka,

– izvještavanje o povredi: korisnik ima pravo biti obaviješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti njegovih osobnih podataka.

Registracijom na web portal DriverSite korisnici daju privolu za prikazivanje, prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka, a isključivo u svrhu prijave na radna mjesta koje su poslodavci objavili na Portalu ili putem usluge za poslodavce.

Korisnik u svakom trenutku može u svom korisničkom profilu podatke mijenjati, ispravljati ili brisati, te odrediti postavke privatnosti svog korisničkog profila.

Korisnik ima pravo na zaborav unesenih osobnih podataka odnosno brisanje korisničkog profila. Ukoliko korisnik želi u potpunosti izbrisati svoj profil mora poslati svoj zahtjev na e-mail adresu: korisnici@driversite.com ili szop@driversite.com, nakon čega će dobiti obavijest o brisanju njegovih podataka te će isti biti izbrisani iz baza podataka web portala DriverSite. Izbrisani korisnički profil nije moguće ponovno uspostaviti ili doći do njegovih podataka, već je potrebno otvoriti novi korisnički profil.

Promjena e-mail adrese za registraciju korisnika moguća je uz pismeni zahtjev koje je potrebno poslati na e-mail adresu: korisnici@driversite.com, nakon čega ćete dobiti daljnje upute o mogućnostima promjene e-mail adrese za registraciju.

Poslodavci koji koriste uslugu “Pristup bazi profila” prije korištenja usluge moraju dati “Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka”. U slučaju korištenja podataka u svrhe protivne ovim Pravilima privatnosti i Uvjetima korištenja web portala DriverSite, Portal će takve radnje prijaviti nadležnim tijelima. Na zahtjev korisnika, poslodavac je dužan izbrisati podatke korisnika iz svih svojih baza i sustava. U slučaju takvog zahtjeva, poslodavac mora moći dokazati da više ne raspolaže podacima korisnika.

PRIVOLA KORISNIKA

Prilikom registracije na web portal DriverSite korisnici daju sljedeću privolu:

“Dajem privolu društvu amondi Media d.o.o. za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u skladu sa svrhom navedenom u ovim Pravilima privatnosti. Suglasan/a sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.

Upoznat/a sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: amondi Media d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, ili na e-mail adresu: szop@driversite.net

Korisnici Portala mogu u bilo kojem trenutku povući svoju privolu koju su dali prilikom registracije. Privolu je moguće povući odabirom opcije „Deaktiviraj korisnički račun“, čime profil više nije vidljiv za javnost i nije moguće prijavljivati se na radna mjesta.

Deaktivirani profil je moguće u bilo kojem trenutku ponovno aktivirati samostalno ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu: korisnici@driversite.net.

Privole koje korisnici Portala mogu naknadno prihvatiti i/ili opozvati nalaze se u rubrici „Postavke privatnosti“ svakog korisničkog profila:

– Obavijesti o radnim mjestima

– Obavijesti o postavkama portala

– Ostale obavijesti

– Mjesečni newsletter

SIGURNOST

Web portal DriverSite primjenjuje tehničke i organizacijske mjere najviše sigurnosti kako bi osobne podatke zaštitili od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima, svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih korisnika.

U tu svrhu provodimo redovitu analizu i provjeru tehničkih i organizacijskih mjera koje koristimo, kako bi uvijek zadržali najvišu razinu sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

KONTAKTI

Za sva pitanja vezana za Pravila privatnosti, kao i za ostvarivanje prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete se javiti našem Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: szop@driversite.net ili poštom na adresu: amondi Media d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti podložna su u svakom trenutku izmjenama i/ili dopunama.

Važećim Pravilima privatnosti smatrat će se verzija objavljena na web stranici www.driversite.net